3715 Washington Ave

3715 Washington Ave
Houston, TX 77007

Harris County, Retail, 2,506 SF on 0.2991 acres